Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (2024)

 • TiePie Automotive
 • /
 • Artikelen
 • /
 • Directe injectie servo-hydraulisch spanning en stroom

Actuatorinformatie

Type: Directe injectie, servo-hydraulische injector
Voeding: -
Signaaltype: Frequentievariërend
Signaalniveau: 12V to 80V

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (5)

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (6)

Werking van een servo-hydraulische injector

Moderne dieselmotoren worden steeds krachtiger en stiller. Een deel van deze prestatie kan worden toegeschreven aan de exactheid waarmee de brandstof wordt geïnjecteerd. Lange tijd werd mechanische directe injectie gebruikt in dieselmotoren. Dit kan precies zijn, maar om lagere emissies te halen is deze vervangen door elektronisch aangestuurde directe injectie. Een elektronische injector kan precies aangestuurd worden door een ECU.

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (7)

De directe injector gemeten voor dit artikel is een servo-hydraulisch type, getoond in figuur 1. De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

 1. spoel
 2. stuurventiel
 3. injectornaald
 4. hogedrukbrandstofinlaat
 5. lagedrukbrandstofretour

Zoals in een klassieke mechanische injector, worden het stuurventiel en de injectornaald beide dichtgehouden door een veer. Het stuurventiel wordt bewogen door de spoel die bekrachtigd wordt door de ECU wanneer een injectie nodig is. De spoel en stuurventiel werken elektronisch gelijk als de indirecte injector. Het stuurventiel bestuurt een hydraulisch circuit dat de hogedrukbrandstof is, om de beweging aan te sturen van de injectornaald.

Wanneer een injectie nodig is, opent de ECU het stuurventiel door de spoel te bekrachtigen. Wanneer het stuurventiel opent, wordt er druk vrijgelaten bij de basis van de injectornaald. Het verschil tussen de lage druk bij de basis van de injectornaald en de hoge druk bij de punt zorgt er voor dat de naald van zijn zitting wordt opgelicht en de brandstof doorlaat.

Om de injectie te stoppen, wordt het stuurventiel gesloten, waardoor de brandstofdruk bij de basis van de injectornaald stijgt. Daardoor drukt de veer de naald weer terug op zijn zitting.

Aansluiten van labscoop

De werking van de servo-hydraulische injector kan worden gecontroleerd door de volgende signalen te meten, zie figuur 2:

Kanaal Probe Spanning Meetbereik
1 Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (8) Injectorspanning positieve kant 80V
Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (9) Injectorspanning negatieve kant
2 Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (10) Stroomtang positieve aansluiting 4V
Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (11) Stroomtang negatieve aansluiting

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (12)

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (13)

De labscoop is met een Meetsnoer TP-C1812B en Backprobe TP-BP85 aangesloten op de servo-hydraulische injector. Voor de stroommeting is de Stroomtang TP-CC80 gebruikt, deze is via een Meetsnoer TP-C1812B op de labscoop aangesloten. De Stroomtang TP-CC80 is ingesteld op 20A gelijkstroom en in deze stand geeft de stroomtang 100mV af per 1A. Om een juiste waarde in de meting te krijgen, moet kanaal 2 ingesteld staan om het signaal van stroomtang 10x te versterken. Dit kan worden ingesteld door in het popupmenu van kanaal 2 naar probe-instellingen te gaan en te kiezen voor 10x. In hetzelfde popupmenu kan de eenheid van kanaal 2 op Ampère worden gezet met het menu-item "Stel eenheid in...". De labscoop wordt in normale scoopmodus gebruikt.

Meten

In figuur 3 is het spanning- en stroomsignaal zien van de servo-hydraulische injector tijdens stationair toerental op werktemperatuur. Dit signaal kan worden gedownload en gebruikt om de labscoop op de juiste manier in te stellen of als referentiesignaal.

Download directe servo-hydraulische injectiemeting

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (14)

Kanaal 1 (rood) in figuur 4 laat de injectorspanning zien en kanaal 2 (geel) de stroom door de servo-hydraulische injector. De signalen bestaan uit drie injecties, waarvan de eerste twee pre-injecties zijn en de laatste de hoofdinjectie.

Laten we ons concentreren op de hoofdinjectie in figuur 4. De rode lijn laat zien dat het stuurventiel wordt geopend met een relatief langdurige hoge spanning, gevolgd door twee kleinere pulsen. De hoge stroom van ongeveer 15A tijdens 300µs toont de hoeveelheid energie die nodig is om het stuurventiel te openen. Eenmaal geopend, houdt de ECU het stuurventiel open met een lage duty cycle-spanning. Wanneer de injectie gestopt moet worden, stopt de ECU met het bekrachtigen van de spoel. Een spike is te zien in de injectorspanning en daarna een kleine knik die aangeeft dat het stuurventiel sluit.

Gedurende de injectie is de stroom hoog, maar dit duurt slechts 550µs. Dit betekent dat de totaal toegepaste energie laag is, ongeveer 16 mJ voor de hoofdinjectie.

Diagnose

Signalen kunnen afwijken bij andere typen motormanagementsystemen en servo-hydraulische injectors. Raadpleeg ATIS voor informatie over specifieke motormanagementsystemen en injectoren.

Onderstaande injectorspanningsafwijkingen (kanaal 1) kunnen wijzen op een probleem:

 • Geen signaal:
  Oorzaken: meetpennen geen verbinding (voer connectietest uit
 • Te lage signaalspanning:
  Oorzaken: weerstand in bedrading naar ECU
 • Signaal vertoont ruis:
  Oorzaken: bedrading van signaaldraad beschadigd, slecht contact in stekkeraansluitingen, injector defect
 • Signaal vertoont veel meer ruis dan voorbeeldsignaal:
  Oorzaken: weerstand in bedrading naar ECU, scoop is niet in gelijkspanningskoppeling gezet: Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (15)

Onderstaande injectorstroomafwijkingen (kanaal 2) kunnen wijzen op een probleem:

 • Geen signaal:
  Oorzaken: stroomtang niet goed aangesloten (voer connectietest uit, stroomtang niet aangezet of heeft lege batterijen, injector defect
 • Te hoge signaalspanning:
  Oorzaken: de stroomtang is niet goed op nul gesteld
 • Signaal vertoont ruis:
  Oorzaken: bedrading van signaaldraad beschadigd, slecht contact in stekkeraansluitingen, injector defect
 • Signaal vertoont veel meer ruis dan voorbeeldsignaal:
  Oorzaken: de stroomtang is niet goed op nul gesteld

GERELATEERDE PRODUCTEN

Automotive Test Scope ATS5004D

Stroomtang TP-CC80

Meetsnoer TP-C1812B

Backprobe TP-BP85

Automotive Diagnostics Kit ADK5004D

ATIS

GERELATEERDE ARTIKELEN

Indirecte injectiestroom meten
Met een labscoop wordt de elektrische stroom gemeten door een injectorvan een stationair draaiende warme motor.Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload.Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd,waarmee kan worden vastgesteld of de injector goed werkt.
Indirect injection voltage measurement
Met een labscoop wordt gemeten aan een injector tijdens stationair toerental van een warmemotor.Het signaal wordt getoond en kan worden gedownload.Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd,waarmee kan worden vastgesteld of de injector goed werkt.
Fuel Pressure Sensor And Metering Valve
Met een labscoop wordt gemeten aan een brandstofdruksensor en brandstofdoseerklep van een motoronder diverse omstandigheden.Het signaal van de brandstofdruksensor en brandstofdoseerklep worden getoond en kunnen worden gedownload.Verschillende mogelijke afwijkingen van het signaal worden genoemd,waarmee kan worden vastgesteld of de brandstofdruksensor en brandstofdoseerklep goed werken.

Disclaimer

Dit document is onderhevig aan veranderingen en kan zonder voorafgaande mededeling worden aangepast. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie in deze applicatie-note is gecontroleerd en wordt als betrouwbaar beschouwd. TiePieengineering kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Veiligheidswaarschuwing:

 • Controleer voor het meten dat bronnen van gevaarlijk hoge spanning zijn uitgeschakeld of afgeschermd tegen aanraking. Spanningen boven 30V AC RMS, 42V AC piek of 60V DC worden als gevaarlijk beschouwd.
 • Zorg tijdens het meten voor een schone en overzichtelijke werkplek.
 • Deze metingen en procedures dienen als voorbeeld / meetsuggestie en zijn geen voorgeschreven standaard.
 • TiePieengineering kan niet anticiperen op de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van personen en apparatuur. Ga alvorens te meten eerst na welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn.

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (22)

Pagina's

 • Download
 • Over ons
 • Nieuws
 • Video's
 • Contact / Ondersteuning
 • Hercalibratie
 • RMA

Verkoop

 • Prijslijst
 • Bestellen
 • Verzenden
 • Betalen
 • Distributeurs
 • Algemene verkoopvoorwaarden

CONTACTEER ONS

Koperslagersstraat 37
8601 WL SNEEK
Nederland

+31 515 415 416

+31 515 418 819

info@tiepie.nl

Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.

© Copyright 2024 TiePieengineering. Alle rechten voorbehouden.

Directe injectie servo-hydraulische spannings- en stroommeting (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6092

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.